Stress-sensitief werken

In deze - in principe - 3-daagse training leren professionals hoe chronische (geld)stress doorwerkt op het denken en doen van cliënten en hoe zij in die context effectief met deze cliënten kunnen samenwerken. De training gebruikt vernieuwende inzichten uit de hersenwetenschappen over de impact van chronische stress en de aangrijpingspunten voor begeleiding. De training is een verdieping en praktische invulling van het onder meer door Peter Wesdorp en Nadja Jungmann geschreven boek Stress-sensitief werken in het sociaal domein. De training wordt zowel fysiek als online aangeboden. Voor de training kunnen KIWA en Registerplein punten worden toegekend. Er is ook een SKJ-geaccrediteerde variant.
.
Sociaal werk via de telefoon

De Coronacrisis en de beperkingen die worden opgelegd aan face-to-face contacten met cliënten stelt sociaal werkers en andere professionals in het sociaal domein voor een uitdaging. De begeleiding en coaching vindt nu vaak telefonisch plaats (bellen en texting). Dat is voor veel professionals onwennig en vraagt extra vaardigheden om gesprekken gestructureerd en effectief te laten verlopen. Om in die combinatie te voorzien wordt er in de zakelijke dienstverlening veel gewerkt met het 4A-model. Dit is een telefoniemodel waarin heel duidelijk wordt voorzien in een Aanvang, Analyse, Antwoord en Afsluiting. Op basis van onze jarenlange ervaring in het trainen van zakelijke dienstverleners bij het voeren van ingewikkelde gesprekken langs dit model heeft WhatWorks voor sociaal werkers en andere professionals in het sociaal domein een 4A-telefoon training ontwikkeld waarin de effectiviteit van begeleiding centraal staat. Deelnemers leren hoe ze een gesprek kunnen structureren in deze tijden waarin cliënten (nog steviger) behoefte hebben aan ondersteuning, coaching en soms verwijzing. Ook wordt aandacht besteed aan het versturen van tekstberichten.

De training beslaat drie uur en wordt online aangeboden, waarbij we kunnen werken met de meest gangbare online platforms (o.a. Teams, Meet, Zoom)


Activerende incasso

In deze 3-daagse training leren incassomedewerkers en achterstandsbeheerders hoe zij in een gesprek een duidelijk klantbeeld kunnen verkrijgen en passende betalingsregelingen af kunnen spreken. Ze leren omgaan met weerstand en wrijving en vooral ook hoe dat te vermijden en lastige zaken bespreekbaar te maken. De training wordt zowel fysiek als online aangeboden. In de komende periode kan er desgewenst extra aandacht worden besteed aan de omgang van grote emoties bij debiteuren die door de Coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.

Sturen op Zelfsturing

Onze meest gegeven training is Sturen op Zelfsturing. In deze training combineren we de meest recente wetenschappelijke inzichten over gedragsbeïnvloeding en snijden we die toe op de casuïstiek van professionals die cliënten met uiteenlopende problematiek begeleiden zoals re-integratie naar werk, jobcoaching, schuldhulpverlening, leerplicht, WMO en multi-problematiek. Deze training is samen met psychologen van de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Naast het voeren van gesprekken en het gebruiken van inzichten vanuit onder andere motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht en progressiegericht werken kan in deze training ook worden verdiept op schriftelijke communicatie en het gebruik van inzichten vanuit de gedragseconomie (zoals nudging). Deze training is uiterst praktisch. Naast een 3-daagse basistraining kan een verdiepende masterclass aangeboden worden, die cursisten opleidt tot interne coach en cotrainer op deze methode.
Vroegsignalering

Het zo vroeg mogelijk signaleren van problematiek - schulden, armoede, schooluitval, eenzaamheid, mishandeling - is een belangrijke manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Een uitdaging is dat betrokkenen zich vaak schamen of denken dat het wel meevalt. Speciaal voor die situaties hebben we een training vroegsignalering ontwikkeld die professionals helpt signalen te herkennen, precaire zaken bespreekbaar te maken, een 'voet tussen de deur te krijgen' en het probleembesef en de bereidheid iets te doen met een aanbod of verwijzing te vergroten.